Geschiedenis

Het Super Tuesday symposium op 15 oktober 2007 van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) met titel ‘Teleoperations: een nieuwe industriële revolutie?’ kan gezien worden als de start van robot Rose. Na een uitgebreide studie naar de toekomst kansen van teleoperations door INROADS B.V. in opdracht van de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e, is een roadmap voor teleoperations opgesteld. De marktverkenning gaf aan dat teleoperations in de zorg een heel goed startpunt zou zijn 2 omdat de zorg de komende jaren in ernstige problemen komt door de vergrijzing en zorg-op-afstand met robots een heel goede oplossing biedt. Er zijn twee project voorstellen gemaakt, één in het High Tech Systems programma, Remote Robotics, en één voor het Pieken in de Delta programma met de naam Teleoperated Service Robots (TSR). Remote Robotics was een ‘klassiek’ project waarin de deelnemers redelijk vrij waren te doen wat ze wilden.

Het TSR project was echter vanaf het begin een strak gestuurd project, gericht op het ontwikkelen van een service robot voor de zorg die ook tijdens het project in een proeftuin of field lab getest is. De projecten hebben elkaar versterkt. TSR had twee leiders: Kees van Hee als technisch-wetenschappelijk leider en Henk Zeegers als project en zakelijk leider. Al snel kwam Michiel van Osch het team versterken als technisch projectleider. Er namen tien organisaties aan deel waaronder thuiszorg organisatie Zuidzorg, TU/e en Fontys, zes MKB bedrijven, waarvan vijf uit de Brainport regio. In een bejaardenappartement van Zuidzorg in Waalre zijn de field tests uitgevoerd, waarbij de ‘teleoperator’ vanuit de zorgcentrale van Zuidzorg in Veldhoven de zorgrobot bestuurde. De bejaarde proefpersonen waren zeer positief en hadden geen moeite met een robot in de zorg. Gedurende de drie jaren van het TSR project zijn, volgens plan, in achtereenvolgende ontwikkelstadia drie prototypes ontwikkeld. Tussen-resultaten zijn tijdens het project regelmatig gepresenteerd en na voltooiing zijn de eind-resultaten breed gecommuniceerd met als start een symposium, ter afsluiting van het project, op de TU/e op 21 mei 2012. Organisatoren waren de TU/e en Zuidzorg en de genodigden vooral beleidsmakers en beslissers uit de zorgsector. Er zijn veel lezingen en presentaties gegeven over de (on)mogelijkheden van zorgrobots om de problemen van de vergrijzing en de stijgende zorgkosten aan te pakken. Er zijn ook enkele wetenschappelijke publicaties uit voortgekomen. Rose heeft demonstraties gegeven op vele events, zoals de Health and Technology beurs, Vision and Robotics, RoboNED, Nursing Experience en het Actiz congres. Ook is Rose regelmatig in de media (kranten, radio) verschenen. Er zijn video’s op internet beschikbaar waar Rose haar kunnen demonstreert zowel vanuit een technische als zorg invalshoek en van interviews met ouderen, waarin zij hun ervaringen met robot Rose vertellen. De vele belangstellenden waren bijna allen zeer positief over de resultaten en de enorme stappen die in de korte looptijd van het TSR-project zijn gemaakt.

Natuurlijk zijn er mensen die robotica in de zorg ‘eng’ vinden, maar na het zien van de experimenten en de ervaringen van de proefpersonen draaiden die vaak bij. Vanaf het begin van het TSR project is het onze bedoeling geweest de ontwikkeling niet, zoals zo vaak gebeurt in open innovatie projecten, te laten stranden aan het einde van het project maar de resultaten te gebruiken om daadwerkelijk een zorgrobot naar de markt te brengen. Wat inhoudt de bestaande en nog te ontwikkelen nieuwe kennis te valoriseren en zo rendement te halen uit de publiek-private investering van ca. 3 € miljoen in het TSR project.

Juli 2012 heeft de TU/e holding Rose B.V. opgericht om deze ambitie waar te maken. Ruim een halfjaar eerder was al begonnen met het vinden van financiers voor de doorontwikkeling van robot Rose. In de loop van 2011 is een zeer uitgebreid business plan gemaakt, waarin geraamd wordt dat ca 1,6 miljoen nodig is om een marktrijp product te ontwikkelen in een tijdbestek van drie jaren. Tevens is een uitgebreid plan opgesteld voor een aantal proeftuinprojecten (field tests) samen met zorgorganisaties.

Het business plan beslaat een periode van 10 jaren. Er is een grote potentiële markt voor thuiszorgrobots van ca. 12.500 per jaar in Nederland alleen. Daarnaast zijn er nog toepassingsmogelijkheden in de intramurale zorg, beveiliging en kantoor- en magazijntoepassingen die nog niet uitgebreid onderzocht zijn. Naast de TU/e holding zijn CbusineZ en de drie genoemde initiatiefnemers als aandeelhouder toegetreden en op 1 juni 2013 is Rose B.V. echt van start gegaan. De thuiszorgorganisaties (met name Zuidzorg en Thebe) en de zorginstelling voor gehandicapten Siza waren allen heel enthousiast om actief deel te nemen aan de proeftuinprojecten.

Vanaf het begin van onze zoektocht is zorgverzekeraar CZ een absolute steunpilaar geweest! CZ heeft de visie dat er iets fundamenteels moet gebeuren in de zorg en vooral in de thuiszorg om ouderen en gehandicapten langer zelfstandig te kunnen laten leven. Behalve de kostenbesparing vindt CZ de verhoging van de kwaliteit van leven, die een zorgrobot biedt, belangrijk. CZ, in het bijzonder de dochteronderneming CbusineZ , heeft zijn nek uitgestoken door zelf een zeer substantiële investering te doen en heeft alle mogelijke moeite gedaan om andere partijen, in het bijzonder in het zorgveld, te mobiliseren om in Rose B.V. te participeren.